Class 1 - P19Class 2 - N23Class 3 - N39QClass 4 - E43Class 5 - E53QClass 6 - M69Class 7 - M73QClass 8 - AM85Class 9 - AM 92QClass 10 - PYO Adv.Class 11 - PYO FEIWarm Up Arena