Class 1 - Intro BClass 2 - Intro CClass 3 - P1Class 4 - P12Class 5 - N24Class 6 - N30Class 7 - E42