Class 1 - Intro AClass 2 - Intro CClass 3 - P1Class 4 - P7Class 5 - N24Class 6 - N27Class 7 - E42