Class 1 - Intro AClass 2 - Intro CClass 3 - P13Class 4 - P14Class 5 - N27Class 6 - N34Class 7 - E44Class 8 - M71