Class 1 - N23Class 2 - E45Class 3 - E59 QClass 4 - M69